.

Политика за качество

Политика за качество

Inix Web Jul 24, 2019 Uncategories 0 Comments

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Същността на Политиката по качество на „ИВЕЛ-КО” ЕООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги по Производство на работно и униформено облекло. Търговия с работни облекла, работни обувки и предпазни екипировки по охрана на труда, търговия с почистващи препарати и хигиенно-санитарни материали. Производство на памучни парцали за почистване.“

Стратегията на „ИВЕЛ-КО” ЕООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, като по този начин задоволи и подразбиращите се изискванията на клиентите, техните нужди и очаквания.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО

„ИВЕЛ-КО” ЕООД е определила следните цели по качество:

Клиенти:
* Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Продукти:
* Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите продукти, като подобрява непрекъснато своите продукти;
* Да предлага продукти, конкурентни спрямо същите продукти, предлагани на местния пазар;
*  Да предлага продукти в съответствие с българското законодателство;

Персонал:
* Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения;

Партньори:
* Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша.

Повишаване на конкурентоспособността:
* Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Управителят на „ИВЕЛ-КО” ЕООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на Системата за управление на качеството на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката по качество.

Политиката по качество предоставя рамка за определяне на целите по качество, като е разработена на база на целите и контекста на организацията

Осъществяването на Политиката по качество задължава всеки служител на дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели по качество.

Дата: 07.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ: И. П.
Ивелина Петкова

Контролирайте поверителността си